Władze Instytucji Kultury
Zarządzanie Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Nadzór nad działalnością IKZK w Ujeździe sprawuje Wójt Gminy Iwaniska. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest zarządzana przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Iwaniska na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza działalnością IKZK w Ujeździe, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Dyrektor kieruje IKZK w Ujeździe samodzielnie. Strukturę organizacyjną IKZK w Ujeździe oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora IKZK, po zasięgnięciu opinii organizatora.

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl