Zadania statutowe
Do podstawowych działań Instytucji Kultury należy: 1. Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych. 2. Rozwój turystki w Gminie – zagospodarowanie turystyczne ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 3. Praca z młodzieżą. 4. Organizowanie imprez kulturalnych. 5. Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego 6. Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i Dorosłych 7. Promocja Gminy Iwaniska i regionu. 8. Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór, 9. Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku. 10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej 11. Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych oraz podjęcie inicjatywy zjazdów rodów szlacheckich mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego 12. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 13. Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich 14. Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów 15. Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp. 16. Koordynacji organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy 17. Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej 18. Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe) 19. Świadczenie usług 20. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 21. Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl