Zamawiajacy: INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
Kontakt: tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail: zamek@krzyztopor.org.pl, Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 3

Data publikacji: 2010-07-15 23:06:29

Przedmiot: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe , Ujazd 73, 27-570 Ujazd, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8601133, faks 15 8601133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2. Okres kredytowania do dnia - 30.06.2023r. 3. Uruchomienie kredytu w 4 transzach: do dnia 31.08.2010r. - 434.868,00 zł do dnia 31.12.2010r. - 909.000,00 zł do dnia 31.05.2011r. - 43.148,00 zł do dnia 31.12.2011r. - 612.984,00 zł 4. Karencja w spłacie kapitału do dnia - 31.07.2013r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Symulacja kosztów kredytu Załącznik nr 7 - wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krzyztopor.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska pokój SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 08:50, miejsce: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska pokój SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Opublikowano: Numer ogłoszenia: 211830 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010Załączone pliki:


(OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.doc - 48.64 KB) Data publikacji: 2010-07-15 23:08:30 Redaktor: Janusz Wójcik

(SIWZ_15_07_10.doc - 515.072 KB) Data publikacji: 2010-07-15 23:09:24 Redaktor: Janusz Wójcik

(jednolity_tekst_SIWZ_21_07_10.doc - 515.584 KB) Data publikacji: 2010-07-21 07:19:07 Redaktor: Janusz Wójcik

(OGLOSZENIE_O ZMIANIE_OGLOSZENIA_21_07_2010.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2010-07-21 07:19:35 Redaktor: Janusz Wójcik

(Wyjasnienie_kredyt_26_07_10a.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2010-07-26 20:20:13 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1963
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2010-07-15 23:06:29
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2010-07-15 23:10:11
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2010-07-26 20:19:07

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl