Strona główna BIP
INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - Biuletyn Informacji Publicznej www.krzyztopor.org.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Informacje ogólne

Władze Instytucji Kultury
Status Prawny
Udostępnianie informacji
Zadania statutowe

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Udostępnianie informacjiDo druku
Zasady udostępniania informacji publicznej Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: - ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej IKZK lub Organizatora, - wyłożenia, wywieszenia informacji w IKZK w miejscu ogólnie dostępnym, - udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej IKZK lub Organizatora). Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, IKZK w Ujeździe jest obowiązana powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek IKZK w Ujeździe poniesie dodatkowe koszty, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Załączone pliki
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdfWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf - 100.729 KB)
Data publikacji: 2016-02-29 10:33:08 Redaktor: Janusz Wójcik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 678
Utworzył: Janusz Wójcik, data utworzenia: 2016-02-29 10:44:56
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2016-02-29 10:45:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE redaguje: Janusz Wójcik
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl