Archiwalna wersja strony: Udostępnianie informacji

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - Udostępnianie informacji
Data archiwizowania: 2018-11-07 18:48:42
Udostępnianie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

 
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej IKZK lub Organizatora,
- wyłożenia, wywieszenia informacji w IKZK w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej IKZK lub Organizatora).


Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, IKZK w Ujeździe jest obowiązana powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.

W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek IKZK w Ujeździe poniesie dodatkowe koszty, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

 
Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl