Władze Instytucji KulturyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-11-07 17:32:00Zarządzanie Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Nadzór nad działalnością IKZK w Ujeździe sprawuje Wójt Gminy Iwaniska.

     Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  jest zarządzana przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Iwaniska na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Dyrektor zarządza działalnością IKZK w Ujeździe, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
     Dyrektor kieruje IKZK w Ujeździe samodzielnie.
     Strukturę organizacyjną IKZK w Ujeździe oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora IKZK, po zasięgnięciu opinii organizatora.
Powrót