Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 1

Data publikacji:
2010-05-20 15:43:25

Przedmiot: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Treść przetargu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe , Ujazd 73, 27-570 Ujazd, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8601133, faks 15 8601133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2. Okres kredytowania do dnia - 31.05.2023r. 3. Uruchomienie kredytu w 10 transzach: do dnia 30.06.2010r. - 377.656,00 zł do dnia 31.07.2010r. - 7.076,00 zł do dnia 31.08.2010r. - 13.176,00 zł do dnia 31.10.2010r. - 7.320,00 zł do dnia 30.11.2010r. - 15.000,00 zł do dnia 31.12.2010r. - 909.000,00 zł do dnia 31.01.2011r. - 14.640,00 zł do dnia 31.05.2011r. - 3.620,00 zł do dnia 30.06.2011r. - 39.528,00 zł do dnia 31.12.2011r. - 612.984,00 zł 4. Karencja w spłacie kapitału do dnia - 31.05.2013r. 5. Spłata kapitału w 121 ratach miesięcznych: Pierwsza rata kapitałowa do dnia 31.05.2013r. w wysokości 17.600,00 zł Następne raty kapitałowe płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości 16.520,00 zł Ostatnia rata kapitałowa do dnia 31.05.2023r. w wysokości 16.520,00 zł 6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od 30.06.2010r. 7. Odsetki liczone będą od kwoty faktycznego zadłużenia w okresach miesięcznych pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca wg zmiennej stopy procentowej. 8. Prowizja za udzielenie kredytu - 9. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu - 0% 10. Proponowana forma zabezpieczenia: weksel In blanco. 11. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego. 12. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu i kwot poszczególnych transz co do wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ze strony Zamawiającego. 13. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 14. Spłata rat kapitałowych kredytu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 15. Kredyt oprocentowany w okresie karencji i spłaty w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP i powiększonej o marżę Banku. 16. Kredyt uruchomiony będzie w transzach w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   a) Zamawiający żąda aby Bank dołączył dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Bank winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie realizacji przynajmniej dwóch usług o wartości równej lub wyższej niż 2.000.000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową - załącznik nr 1 do SIWZ, Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ, Wypełnioną przez Wykonawcę Symulację kosztów kredytu - załącznik nr 3 do SIWZ, Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1.1.1. w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.1.1. oraz jej podpisem, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art. 22 ust. 1 - załącznik nr 4 do SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 90

·                  2 - Prowizja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krzyztopor.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.krzyztopor.org.pl Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 08:50, miejsce: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73, 27-570 Iwaniska /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 01.07.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Opublikowano: Numer ogłoszenia: 138550 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010


Załączone pliki:


(specyfikacja_zamek_19_05_10.doc - 519.68 KB) Data publikacji: 2010-05-20 15:44:24 Redaktor: Janusz Wójcik

(OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_20_05_2010_KREDYT.doc - 58.368 KB) Data publikacji: 2010-05-20 15:44:42 Redaktor: Janusz Wójcik

(OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_20_05_2010_KREDYT.doc - 58.368 KB) Data publikacji: 2010-05-21 08:58:52 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 17613
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2010-05-20 15:43:25
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2010-05-20 15:45:08
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2010-05-21 08:57:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu