Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 14

Data publikacji:
2017-03-31 13:49:34

Przedmiot: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór

Treść przetargu:
Kielce dn. 31.03.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór I. Zamawiający: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, Tel/fax. 15 86 01 133, email: zamek@krzyztopor.org.pl, Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce, Tel. 606-206-214, email: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) kompleksowej aranżacji ekspozycji dla Zamku Krzyżtopór w zakresie opisanym w załączniku nr 6. 2. Zamówienie współfinansowane jest z Unii Europejskiej w ramach projektu: „Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” 3. Dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 2164 ze zm - w szczególności opisów odnoszących się do art. 29) 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1129) w części jakiej PFU będzie dotyczyło. 5. Wykonawca, który będzie opracowywał Program Funkcjonalno-Użytkowy będący przedmiotem niniejszego zapytania zobowiązany jest do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy wykonującego kompleksową aranżację ekspozycji w dla Zamku Krzyżtopór w oparciu o opracowany PFU w tym między innymi: a. wsparcie merytoryczne w przypadku pojawienia się problematycznych zapytań oraz ewentualnych odwołań po ogłoszeniu postępowania. Wsparcie ma polegać na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów; b. przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestników postępowania oraz wsparcia w zakresie wniesionych odwołań w ramach prowadzonego postępowania. c. rozwiązywanie zgłaszanych problemów przez wybranego wykonawcę na etapie realizacji. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w wersji papierowej w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej PDF i wersji edytowanej oraz w formacie autoCAD do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych KOD CPV: 71240000-2 III. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować do 30 dni od daty zwarcia umowy. IV. Warunki udziału w postępowaniu: • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Na potwierdzenie należy złożyć: Oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2. • posiadania wiedzy i doświadczenia: Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał usługę polegającą na opracowaniu, co najmniej jednego Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub innego opracowania polegającego na kompleksowej aranżacji ekspozycji w której opisywano wykonanie opracowań multimediów, albumów, tablic, oświetlenia, nagłośnienia gablot oraz scenografii o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty • sytuacji ekonomicznej i finansowej: Na potwierdzenie należy złożyć: Oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2. • Nie podlegają wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wszystkie wymienione dokumenty winne być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. V. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin jej złożenia 1. Oferta musi zawierać: a) Oferta wg wzoru – załącznik nr 1. b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV. 2. Dokumenty i formularze powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on "nie dotyczy". 3. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymogami zamówienia. Rozwiązania wariantowe nie będą brane pod uwagę. 4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 5. Ofertę należy dostarczyć do Prowadzącego postępowanie osobiście na adres: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce lub emailem na adres: tomasz.meus@kancelariajiz.pl, z dopiskiem „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór” 6. W przypadku Wykonawcy, który przesłał ofertę e-mail i jego oferta została wybrana zobowiązuje się do dostarczenia oryginalnej oferty wraz z załącznikami w terminie 2 dni od powiadomienia przez Zleceniodawcę. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Termin składania ofert: do dnia 07.04.2017 r. do godz. 10:00. VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. 2. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena (100 %) • 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie mniej (wg wzoru poniżej). Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny najniższej (min.) do ceny oferowanej przez 100 pkt. i „wagę” kryterium 100 %. cena minimalna(spośród wszystkich ważnych ofert) W = cena oferty badanej × 100 pkt. × 100% 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego. 4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. VII. Ogłoszenie wyników 1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych. 2. Oferenci mogą uzyskać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie. 3. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie. VIII. Warunki umowy. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą- załącznik nr 5, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych kryteriów. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. IX. Wykaz załączników: Załącznik 1: Oferta Załącznik 2: Oświadczenie – warunki udziału w postępowaniu Załącznik 3: Wykaz usług Załącznik 4: Oświadczenie - wykluczenie Załącznik 5: Umowa (projekt) Załącznik 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Akceptuję: Załącznik nr 1 …………………………… Pieczątka oferenta Miejscowość, data………………………. OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego kompleksowej aranżacji ekspozycji w dla Zamku Krzyżtopór Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………………………………..……. zł Słownie: ………………………………………………………………………………………………… w tym podatek VAT. 1.Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 6 do zapytania jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT 2.Deklarujemy kompleksowe wykonanie w/w usługi w terminie określonym w zapytaniu. 3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 5.Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6.Akceptujemy warunki płatności określone w umowie. 7.Oświadczamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ................................ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 8.Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych ………. stronach/kartach* *- niepotrzebne skreślić 9. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 1) ……………………………………. 2) ……………………………………. 3) ……………………………………. 4) ……………………………………. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: ...................................................................................................................... tel. ....................... fax.…................... e-mail………………………… Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym : ................................................................................................................................ UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny. ……………………………………. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy ) Załącznik nr 2 …………………………………….…… (nazwa i adres Wykonawcy) ...................................., dnia ....................... 2017 r. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór” oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: ……………................................................................................................................................. .....................…............................................................................................................................ (pełna nazwa Wykonawcy) spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. ............................................................. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) Załącznik nr 3 …………………………………….…… (nazwa i adres Wykonawcy) ...................................., dnia ....................... 2017 r. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór” oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: ……………................................................................................................................................. .....................…............................................................................................................................ (pełna nazwa Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. ............................................................. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) Załącznik nr 4 …………………………………….………… (nazwa i adres Wykonawcy) ...................................., dnia ....................... Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie Lp. Odbiorca usług ( nazwa i adres ) Data wykonania/ wykonywania od - do Przedmiot usługi Wartość usługi ( brutto) 1 2 ................................................................... ............................................................................................ (miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie przez Wykonawcę Załącznik nr 5 UMOWA nr …………./2017 zawarta w dniu …………………. w ……………... pomiędzy: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska reprezentowanym przez: ………………………………. zwanym dalej „Zamawiającym” a ……………………………………………………………… reprezentowanym przez: ……………………………………. ……………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” Przedmiotem udzielonego zamówienia jest „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór”. § 1 1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kompleksowej aranżacji ekspozycji w dla Zamku Krzyżtopór. – (PFU) § 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego. 2. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia w tym, warunki techniczne, decyzje właściwych organów, ekspertyzy, opinie, podkłady geodezyjne, uzgodnienia, pomiary itd. Wykonawca ma uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. 3. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemne swoje uwagi i propozycje dotyczące dokumentacji, dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień hamujących prace projektowe. 4. Wykonawca przed opracowaniem PFU przedstawi Zamawiającemu koncepcję takiego opracowania która wymaga zatwierdzenia w terminie czterech dni od daty przekazania. Zamawiający w terminie wskazanym na zatwierdzenie może wnosić uwagi do przedłożonej koncepcji uwagi należy uwzględnić lub uzasadnić niezasadność ich wdrożenia do koncepcji w terminie do 7 dni. 5. Opracowanie do którego wniesiono uwagami wymaga ponownego zatwierdzenia. § 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ……………… . 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy pod warunkiem, że: 2.1. prace (decyzje, opinie) objęte umową zostały wstrzymane lub wydłużone w czasie przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 2.2. zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia danych, uzgodnień bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży Zamawiającemu, na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu. § 4 1. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie brutto …………………..…. zł słownie: ………………………, w tym: cena netto ………….. PLN i podatek VAT w wysokości ……%, co stanowi kwotę ………...PLN, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. § 5 1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji. 2. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego. 4. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień bądź poprawek przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 5. Odbiór końcowy nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem formalnym dokumentacji (w terminie nie dłuższym niż 7 dni) i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad. 6. Wykonawca przekazuje PFU w wersji papierowej w 2 egz. oraz wersji elektronicznej w PDF i wersji edytowanej § 6 1. Zamawiający dokona zapłaty należności jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ……………………... 3. Fakturę VAT należy wystawić na: …………………………………………………………, NIP: …………………….. § 7 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych określonych w § 3 niniejszej umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 1000,00 zł za każdy dzień 2) w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 5. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej. § 8 1. Wykonawca na wykonane prace projektowe udzieli 3 letniej gwarancji oraz rękojmi kończącej się w terminie 3 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu. § 9 1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieoznaczony, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, o której mowa w §1. z prawem do korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką magnetooptyczną, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika, b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, d) w zakresie używania i wykorzystania w całości lub części, 3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w wypadku korzystania przez Zamawiającego na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1. 4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 zostało wkalkulowane w wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 5. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w dokumentacji, do której Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę, że nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu dokumentację w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. § 10 1.. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 2.. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac: ……………………………………………………….. 3.. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z określeniem części dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie. 4.. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 5.. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę. 6.. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 5. 7.. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołu odbioru prac z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania przedmiotu umowy do ustaleń określonych w niniejszej umowie. Postanowienia § 5stosuje się odpowiednio. § 11 1.. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową. 2.. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić, w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3.. W wypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 12 Do kierowania wykonywaniem prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: …………………………………………. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: ………………………………………………………………………………………………… § 13 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy: a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem że: - zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, - prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy danych, uzgodnień bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, b) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie dokonywania uzgodnień, zawarcia umowy przyczyn wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka, stałe trudności i których usunięcie wymaga poniesienia znacznych kosztów. c) w innych sytuacjach których nie można było przewidzieć, przy zachowaniu należytej staranności, za zgodą Zamawiającego. § 14 Wykonawca nie ma prawa do cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. § 15 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. § 16 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 17 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ................................................... ................................................... ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia W zakresie programu funkcjonalno-użytkowego postuluje się uwzględnienie następujących elementów: 1. Artystyczne prace scenograficzne Aranżacja scenograficzna ekspozycji powinna zawierać koncepcję autorską, w tym realizację wielkogabarytowych elementów scenograficznych: a) wykonanie wewnętrznych podziałów przestrzeni zgodnych z koncepcją projektu aranżacji wnętrza, b) artystyczne prace malarskie, rzeźbiarskie, prace z wykorzystaniem tkanin, c) wykonanie replik strojów i mebli „do kącika rodu Ossolińskich” innych niż stroje grupy rekonstrukcyjnej d) wykonanie obudów do sprzętu multimedialnego oraz stelaży. e) wykonanie i zamontowanie systemu witryn szklanych (m.in. gablot na eksponaty) o zróżnicowanych gabarytach. f) zakup lub wykonanie i montaż galanterii muzealnej: podstawek, wieszaków, uchwytów, stojaków, ramek, podpórek, manekinów pod obiekty. g) etalaż obiektów h) w ramach wystawy stałej z wykorzystaniem eksponatów (zabytków) dostarczonych przez Zamawiającego, należy przewidzieć wykonanie prac związanych z konserwacją tych eksponatów (zabytków). 2. Artystyczne prace graficzne a) opracowanie graficzne całego materiału ilustracyjnego i ikonograficznego ekspozycji. b) projekty i realizacja graficzna wszystkich elementów artystycznych zapisanych językiem symboli bądź liter. c) opracowanie graficzne wszystkich fasad i paneli wystawy. d) opracowanie fotografii, obróbka komputerowa zdjęć - nanoszenie efektów, powiększanie fotografii do wymiarów rzeczywistych na ekspozycji, retusze zdjęć, przygotowanie materiału graficznego do produkcji, archiwizacja materiału do druku do momentu otwarcia wystawy. e) opracowanie graficzne wszystkich tekstów znajdujących się na ekspozycji: informacji, cytatów, podpisów pod zdjęcia i obiekty – w wersji polskiej i angielskiej, nanoszenie korekty językowej, przygotowanie do druku i archiwizacja do momentu otwarcia wystawy. 3. Aranżacja oświetlenia i nagłośnienia wystawy Program funkcjonalno–użytkowy powinien wskazywać na konieczność opracowania projektu zasilania: opraw oświetleniowych, urządzeń multimedialnych wystawy oraz nagłośnienia wraz z integrowanym systemem zarządzania. Powinien przewidzieć system audio dla obsługi przewodnickiej po wystawie, oparty na nadajniku oraz indywidualnych odbiornikach dla zwiedzających. Po opracowaniu koncepcji, wykonanie instalacji elektrycznej. 4. Aranżacja multimedialna ekspozycji a) opracowanie projektu instalacji multimedialnej wystawy. b) wykonanie instalacji nagłośnienia wystawy i wykonanie okablowania wizyjnego. c) aranżacja multimedialna powinna przewidywać również zakup, montaż, regulację oraz uruchomienie urządzeń multimedialnych tj.:  serwer i urządzenia transmitujące sygnał HDMI na duże odległości.  zestaw projektorów do projekcji zwykłych i specjalistycznych np. mappingu wraz z kompletem odtwarzaczy (player, komputer, mediaserwer)  zestaw urządzeń interaktywnych typu touchpanel, stoły multimedialne, kioski informacyjne, tablety, wraz oprogramowaniem oraz urządzeniami odtwarzającymi (player, komputer, mediaserwer)  zestaw głośników pasywnych i/lub aktywnych wraz ze wzmacniaczem i odtwarzaczami. 5. Opracowanie multimediów W programie funkcjonalno – użytkowym w kwestii multimediów należy : a) przewidzieć przygotowanie aplikacji dla urządzeń multimedialnych (urządzenia interaktywne, dotykowe itd.) oraz opracowanie kontentów do urządzeń multimedialnych w wersji polsko-angielskiej. b) należy uwzględnić opracowanie również mappingu oraz prezentacji multimedialnych i projekcji dla zestawu projektorów z wykorzystaniem materiału archiwalnego dostarczonego przez Inwestora, materiałów pozyskanych przez Wykonawcę w wyniku przeprowadzonej kwerendy źródeł oraz materiałów przygotowanych przez Wykonawcę we własnym zakresie ( własne produkcje filmowe, animacje etc.). c) ująć przygotowanie ścieżki muzycznej do materiałów filmowych: prezentacji i projekcji -skomponowanie muzyki do poszczególnych stanowisk, montaże nagrań, w tym także podkładów muzycznych, dźwięków oraz materiałów archiwalnych. d) przewidzieć zakup praw autorskich do materiałów archiwalnych (fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych wykorzystywanych na wystawie). 6. Promocja projektu (album, tablice) W ramach PFU należy przedstawić koncepcję promocji projektu uwzględniającą również wymogi stawiane przez przepisy unijne związane ze współfinansowaniem projektu. 7. Infrastruktura Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać koncepcje budowy sieci infrastrukturalnych: a) systemu telewizji CCTV - obejmującej sale muzeum, b) systemu kontroli zalania wodą, c) systemu kontroli klimatu i zanieczyszczeń. 8. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych a) wykonawca w programie f-u powinien uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie udostępnienia do zwiedzania obiektu na poziomie bastionów. Docelowo poprzez montaż platformy schodowej z płytą podłogową. Stosowne, wymagane prawem pozwolenia udostępnia Zamawiający. b) należy umieścić w PFU koncepcję wykonania makiety zamku Krzyżtopór wewnętrznej i zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne i możliwość uszkodzenia z opisami najważniejszych elementów obiektu w języku Braille’a. co przyczyni się do łatwiejszej wizualizacji bryły obiektu dla osób z różnymi dysfunkcjami. 9. Wyposażenie grupy rekonstrukcyjnej w elementy XVII- wiecznego: ubioru, oręża i obozowiska W ramach projektu należy przewidzieć utworzenie grupy rekonstrukcyjnej, działającej przy Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Wyposażyć ją w następujące repliki z epoki baroku, w tym: a) strój szlachecki męski, b) strój szlachecki damski, c) strój dwórki, d) strój rycerski dzienny, e) zbroja rycerska, f) broń siedemnastowieczna, g) namiot – obozowisko rycerskie, h) armata.


Załączone pliki:


(zapytanie ofertowe PFU_1.pdf - 757.169 KB) Data publikacji: 2017-03-31 13:52:42 Redaktor: Janusz Wójcik

Opis: Zapytanie ofertowe


(zapytanie ofertowe PFU_1.doc - 222.208 KB) Data publikacji: 2017-03-31 13:54:09 Redaktor: Janusz Wójcik

Opis: zapytanie ofertowe_plik edytowalny

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 956
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2017-03-31 13:49:34
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2017-03-31 13:55:24
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2017-03-31 13:55:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu