Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 18

Data publikacji:
2018-03-08 11:25:49

Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty - rozliczanie projektu

Treść przetargu:
Kielce, dnia 08.03.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie do złożenia oferty Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe realizuje projekt p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” dofinansowywany ze środków' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Kod CPV: 79412000-5 usługi doradcze w zakresie zarzadzania finansami. I. ZAMAWIAJĄCY Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, Tel/fax. 15 86 01 133, email: zamek@krzyztopor.org.pl, Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce, Tel. 606-206-214, email: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl II. PODSTAWA PRAWNA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 3. Zamawiający pomocniczo posiłkuje się art. 24 aa ustawy prawo zamówień publicznych III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 1. termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 2. termin zakończenia: do dnia 31.12.2019 r. V. WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki i wymagania: 1) W zakresie warunku - „posiadania wiedzy i doświadczenia' - Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu rozliczenia projektu o wartości minimum 1 000 000,00 zł . Powyższe należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 4. Do każdej pozycji należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania usługi. 2) W zakresie warunku - „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, spełniającą następujące wymagania: • Posiada wykształcenie wyższe, • Posiada kompetencje w zakresie rozliczania projektów dla jednostek administracji publicznej, • W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w rozliczeniu co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków UE. Powyższe należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej warunki. VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM - CENA (C) - WAGA 100% W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: C= Cn/Cb x 100 x 100% Gdzie: gdzie: Cn – najniża cena spośród ofert nieodrzuconych Cb - cena oferty badanej (ocenianej) 100 - wskaźnik stały 100% - waga kryterium VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz Oferty” - Załącznik nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania. 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym. 3. Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - formularz oferty; 2) podpisane oświadczenie, że Wykonawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych - załącznik nr 3; 3) wypełniony załącznik nr 4; 4) wypełniony załącznik nr 5; IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Ofertę należy dostarczyć do Prowadzącego postępowanie osobiście na adres: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce lub emailem na adres: tomasz.meus@kancelariajiz.pl, z dopiskiem „Oferta dla Zamku Krzyżtopór” Termin składania ofert upływa dnia: 13.03.2018 r. o godz. 12:00 X. OSOBA DO KONTAKOTW Tomasz Meus tomasz.meus@kancelariajiz.pl Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” dofinansowywany ze środków' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, II 1. Zamawiający zleca Wykonawcy usługi rozliczenia projektu, w tym: a) finansowe rozliczanie cząstkowe oraz końcowe projektu, b) ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców zadania w siedzibie Zamawiającego, c) sporządzanie dokumentów w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, d) sporządzanie wniosków o płatność dla Zamawiającego w terminach i w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą, e) kontrolowanie rozliczeń wykonanych dostaw i usług, f) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnień w rozliczeniach, g) monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym; h) współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz podmiotami upoważnionymi przez tą instytucję w zakresie: przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminach. i) Wprowadzanie zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym. j) Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji projektu - łącznie 15 spotkań w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu właściwym ze względu na cel spotkania. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o spotkaniu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie liczona od dnia jej podpisania do 31.12.2019 r. III Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad i procedur: 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym w postaci pisemnej - listownie, faksem, e - mailem i bezpośredniego oraz telefonicznego. 2. Zachowanie przez cały okres trwania umowy bezwzględnej niezależności i nie podejmowanie jakichkolwiek czynności mających związek z zakresem obowiązków wykonawcy a mogących wywołać podejrzenie o braku bezstronności. 3. Nie udzielanie jakichkolwiek informacji dotyczących Projektu osobom trzecim, niezaangażowanym formalnie w jego realizację, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego co do treści i formy informacji, które mają zostać udzielone. IV 1. Płatność będzie realizowana w okresach kwartalnych. 2. Termin płatności każdej z faktur wynosi 14 dni i będzie płatna na podstawie zatwierdzonego przez obie strony protokołu odbioru bez uwag Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi rozliczania w ramach realizacji projektu projekt p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” dofinansowywany ze środków' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. WYKONAWCA: Dane Wykonawcy Adres Wykonawcy NIP REGON Nr teł , Nr fax , e-mail Nawiązując do zapytania ofertowego na usługi rozliczania w ramach realizacji projektu projekt p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” dofinansowywany ze środków' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w łącznej wysokości wynagrodzenia: Kwota: zł. netto (słownie: złotych netto) Vat: zł. (słownie: złotych) Kwota: zł. brutto (słownie: złotych brutto) Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń i spełniam wymagania dotyczące kwalifikacji. Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym. Oświadczam, że w całości i bez zastrzeżeń akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (data, czytelny podpis) Załącznik nr 3 (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 Kodeksu Karnego (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. (pieczątka i podpis Wykonawcy) Załącznik nr 4 Wykaz usług L.p. Krótki opis przedmiotu usługi Data wykonywania usługi Odbiorca usługi Początek Koniec 1 2 3 4 5 Uwaga: Do każdej pozycji należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania usługi. (pieczątka i podpis Wykonawcy)   Załącznik nr 5 Wykaz osób L.p. Imię i nazwisko Rola Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego (pieczątka i podpis Wykonawcy) Załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu r. w ………………… NIP ………… REGON ……………… reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i została zawarta umowa o następującej treści: §1 • Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę rozliczenia projektu p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich” dofinansowywany ze środków' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” §2 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminach i zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji Projektu. 2. Strony uzgadniają termin obowiązywania umowy: termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia: ……………….. r. §3 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy prowadzącej do osiągnięcia celu Projektu oraz wskaźników określonych we wniosku oraz w umowie, a także zapewnienia trwałości Projektu zgodnie z: Umową o dofinansowanie Projektu nr Umowa nr UDA-RPSW.04.04.00-26-0024/15-00 z dnia 08.11.2017r.wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności zasadami polityk wspólnotowych, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska; wytycznymi aktualnej wersji przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WŚ 2014-2020. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania przedmiotu umowy w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie Projektu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Projektu, w tym z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, umową zawartą z Województwem Świętokrzyskim na realizację tego Projektu. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) finansowe rozliczanie cząstkowe oraz końcowe projektu, b) ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców zadania w siedzibie Zamawiającego c) sporządzanie dokumentów w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą, d) sporządzanie wniosków o płatność dla Zamawiającego w terminach i w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą, e) kontrolowanie rozliczeń wykonanych dostaw i usług, f) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnień w rozliczeniach, g) monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym; h) współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz podmiotami upoważnionymi przez tą instytucję w zakresie: przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminach. i) Wprowadzanie zmian w harmonogramie finansowo-rzeczowym; j) Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji projektu – łącznie 15 spotkań w siedzibie Zamawiającego, będzie informował Wykonawcę o spotkaniu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie informacje uzyskane przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także do należytego zabezpieczenia dokumentów Zamawiającego oraz do ich bezzwłocznego zwrotu w przypadku rozwiązania mowy lub na każde żądanie Zamawiającego. 6. Wykonawca w pełni uznaje komunikację na drodze elektronicznej (poczta elektroniczna e-mail na adres: ) jako obowiązującą formę korespondencji z Zamawiającym i zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi lub innej reakcji na pocztę do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania. §4 1. Usługę rozliczania projektu będzie pełni/pełniła osobiście 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w umowie. 3. Zmiana osoby wykonującej powierzoną funkcję może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. śmierć, choroba lub inne zdarzenia losowe). 4. Powierzenie funkcji nowej osobie wymaga zgody Zamawiającego, która może nastąpić po wcześniejszym udokumentowaniu, że ta osoba posiada nie gorsze kwalifikacje i doświadczenie zawodowe od osoby zastępowanej. §5 1. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie przez czas trwania umowy we wszystkie dni robocze tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. §6 1. Bezpośredni nadzór nad pracą Wykonawcy sprawuje Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad pracą Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę niezwłocznie o zmianie osoby, o której mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu. 2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w Projekcie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań zleconych oraz wglądu do dokumentacji Projektu. §7 Strony wspólnie zobowiązują się do szybkiego i właściwego rozstrzygania wszelkich sporów natury organizacyjnej, które mogą zaistnieć pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym oraz innymi osobami biorącymi udział w Projekcie. §8 1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2. Zgodnie ze złożoną ofertą Strony ustalają z tytułu realizacji niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za całość zamówienia przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto (słownie: ). 3. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie w równych ratach. Ilość rat będzie równa ilości pełnych kwartałów kalendarzowych od zawarcia umowy do jej zakończenia, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej. Za kwartał kalendarzowy rozumie się trzy kolejno po sobie następujące miesiące począwszy od stycznia. 4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będzie faktura VAT przedstawiona przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru usług bez uwag podpisanym przez obie strony. 6. Ustalony sposób rozliczania i płatności ulega odpowiedniej zmianie (przesunięciu), w przypadku nie przekazania na czas środków przez instytucję finansującą realizację Projektu. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 8. W przypadku kontroli Projektu po zakończeniu umowy, w tym kontroli z ramienia instytucji do tego upoważnionych na podstawie umów dotacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wsparcia Zamawiającemu w szczególności w zakresie przygotowań dotyczących realizacji umowy. §9 1. Strony ustalają następujące kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu prac Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w terminach wynikających z harmonogramu finansowo-rzeczowego. W b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto. 2. W przypadku, gdyby zastrzeżone kary umowne nie pokrywały całości szkody. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. §10 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiająceho, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w zakresie: a) ceny ofertowej: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki; w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób i koszty realizacji przedmiotu zamówienia - o wielkości uzasadnione zmianą przepisów prawa; b) realizacji przedmiotu zamówienia: gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości oraz kwalifikacji wydatków; gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia. c) terminu realizacji zamówienia. - gdy konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia będzie wynikała ze zmiany terminów harmonogramu finansowo-rzeczowego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. §11 1. Zamawiający jest uprawniony wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia jedynie za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy za okres do momentu wypowiedzenia. 3. W przypadku udokumentowanego nieterminowego i/lub nieprawidłowego wykonania zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 25% umownego wynagrodzenia brutto. § 9 ust. 3 stosuje się. §12 Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których nie można rozwiązać w drodze negocjacji, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. §13 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. §14 Załącznikiem do niniejszej umowy jest: - harmonogram finansowo-rzeczowy, - zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia - oferta Wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


Załączone pliki:


(Zapytanie_roliczanie_projektu.docx - 51.884 KB) Data publikacji: 2018-03-08 11:29:07 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1456
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-03-08 11:25:49
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-03-08 11:30:18
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-03-08 11:30:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu