Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 20

Data publikacji:
2018-05-30 11:56:48

Przedmiot: Wybór Wykonawcy na montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych.

Treść przetargu:
Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 15-06-2018 Drukuj Numer ogłoszenia 1115140 Edytuj Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy dostarczyć do Prowadzącego postępowanie osobiście na adres: Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce lub emailem na adres: przetargi@kancelariajiz.pl, z dopiskiem „Oferta dla Zamku Krzyżtopór” Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę przetargi@kancelariajiz.pl Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Alojzy Jakóbik Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 606206214 Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Platforma, montowana na wewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania. • platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • automatycznie otwierana, • słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm • sterowanie z platformy przyciskowe, • blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot), • podłoga antypoślizgowa, • barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka. Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: - jakości urządzenia - zgodności z dokumentacją projektową, - zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Dane techniczne platformy przychodowej: • udźwig - min. 225 kg • moc - min. 0,5 kW • prędkość podróżowania - min. 0,15 m/s • zasilanie - 24 DC / 220V-230V ~50Hz • szyna - mocowana do słupków przytwierdzonych do muru kotwami, • wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego Kategoria ogłoszenia Roboty budowlane Podkategoria ogłoszenia Roboty budowlane Miejsce realizacji zamówienia Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ujazd Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Platforma, montowana na wewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania. • platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • automatycznie otwierana, • słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm • sterowanie z platformy przyciskowe, • blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot), • podłoga antypoślizgowa, • barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka. Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: - jakości urządzenia - zgodności z dokumentacją projektową, - zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Dane techniczne platformy przychodowej: • udźwig - min. 225 kg • moc - min. 0,5 kW • prędkość podróżowania - min. 0,15 m/s • zasilanie - 24 DC / 220V-230V ~50Hz • szyna - mocowana do słupków przytwierdzonych do muru kotwami, • wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „ Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kod CPV 45313000-4 Nazwa kodu CPV Instalowanie wind i ruchomych schodów Harmonogram realizacji zamówienia Zakończenie robót nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Załączniki • Załącznik nr 9 i 10 Dokumentacja • załącznik nr 8 Wykaz_robót • załącznik nr 7 Wzór_umowy • załącznik nr 6 Wykaz_osob • załącznik nr 5 oświadczenie o powiazaniach kapitałowych • Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia • Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu • załącznik nr 2 istotne_postanowienia • załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji • Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach • załącznik nr 1 Formularz_oferty • SIWZ Pytania i wyjaśnienia Brak pytań i wyjaśnień Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 Wiedza i doświadczenie a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z montażem platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 50 000,00 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Potencjał techniczny Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 Warunki zmiany umowy Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera; 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc. 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty 4. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 5. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 6. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. 13. 2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego 1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 1 Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 80 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej -80 wskaźnik stały 2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco: Kierownik budowy Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych w ilości: • 1 przedsięwzięcie – 0 pkt. • 2 przedsięwzięcia – 10 pkt. • 3 przedsięwzięcia – 20 pkt. Informację należy wskazać załączniku nr 1b, który należy złożyć wraz z ofertą. Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert. Wykluczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio. 9.4.6 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty. Zamawiający - Beneficjent Nazwa INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE Adres 27-570 Ujazd świętokrzyskie , opatowski Numer telefonu 158601133 NIP 8631664802 Tytuł projektu Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich Numer projektu RPSW.04.04.00-26-0024/15-00 Liczba wyświetleń: 1


Załączone pliki:

Decyzja konserwatora
(PR20decyzja_konserwatora.pdf - 841.541 KB) Data publikacji: 2018-05-30 11:58:31 Redaktor: Janusz Wójcik
Decyzja warunki zabudowy
(PR20decyzja_warunki_zabudowy.pdf - 4038.054 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:01:31 Redaktor: Janusz Wójcik
Decyzja Starostwo
(PR20decyzja_starostwo.pdf - 1772.617 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:02:15 Redaktor: Janusz Wójcik
Ogłoszenie o zamówieniu
(PR20ogloszenie_o_zamowieniu.docx - 23.457 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:02:31 Redaktor: Janusz Wójcik
Przedmiar robót
(PR20przedmiar_robot.pdf - 377.077 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:02:52 Redaktor: Janusz Wójcik
SIWZ
(PR20siwz.doc - 309.76 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:03:17 Redaktor: Janusz Wójcik
Spec. tech. - wymagania ogólne
(spec_tech_wymagania_ogolne.pdf - 9216.507 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:05:54 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 9 i 10 Dokumentacja
(zalacznik_9_10_dokumentacja.docx - 12.544 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:06:14 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 1 Formularz oferty
(zalacznik_1_formularz_oferty.doc - 152.064 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:06:35 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach
(Zalacznik_1a_informacja_o_podwykonawcach.doc - 83.968 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:06:45 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 1b Wykaz osób do punktacji
(zalacznik_1b_wykaz_osob_do_punktacji.doc - 145.408 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:06:57 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 2 istotne postanowienia
(zalacznik_2_istotne_postanowienia.doc - 137.216 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:07:12 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu
(zalacznik_3_oswiadczenie_warunki_udzialu.docx - 83.73 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:07:27 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia
(zalacznik_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx - 87.466 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:07:48 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 5 oświadczenie o powiązaniach kapitałowych
(zalacznik_5_oswiadczenie_o_powiazaniach_kapitalowych.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:08:04 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 6 Wykaz_osób
(zalacznik_6_wykaz_osob.doc - 143.36 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:08:15 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 7 Wzór_umowy
(zalacznik_7_wzor_umowy.docx - 115.849 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:08:27 Redaktor: Janusz Wójcik
Załącznik nr 8 Wykaz_robót
(zalacznik_8_wykaz_robot.doc - 140.8 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:08:41 Redaktor: Janusz Wójcik
Projekt budowlany platforma schodowa kompletny
(projekt_budowlany_platforma_schodowa_kompletny.pdf - 10127.58 KB) Data publikacji: 2018-05-30 12:12:42 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 484
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-05-30 11:56:48
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-05-30 12:16:16
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-05-30 12:16:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu