Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 22

Data publikacji:
2018-07-05 23:25:50

Przedmiot: Wybór Wykonawcy na montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych.

Treść przetargu:

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2018

Numer ogłoszenia

1123309

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do Prowadzącego postępowanie osobiście na adres: 
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce lub e-mailem na adres: przetargi@kancelariajiz.pl, z dopiskiem „Oferta dla Zamku Krzyżtopór”.
Termin składania ofert upływa dnia: 20.07.2018 r. o godz. 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@kancelariajiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alojzy Jakóbik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606206214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Platforma, montowana na wewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania.
• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
• automatycznie otwierana,
• słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm
• sterowanie z platformy przyciskowe,
• blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot),
• podłoga antypoślizgowa,
• barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka.
Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji.
Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości urządzenia
- zgodności z dokumentacją projektową,
- zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.
Dane techniczne platformy przychodowej:
• udźwig - min. 225 kg
• moc - min. 0,5 kW
• prędkość podróżowania - min. 0,15 m/s
• zasilanie - 24 DC / 220V-230V ~50Hz
• szyna - mocowana do słupków przytwierdzonych do muru kotwami,
• wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego


Z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe jako rozwiązanie równoważne dla elementów konstrukcji platformy zaprojektowanych ze stali nierdzewnej dopuszcza się wykonanie elementów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo pod warunkiem zachowania właściwości i cech pozostałych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych na poziomie nie gorszym od założonych w rozwiązaniu podstawowym projektu. Sposób i rozwiązanie materiałowe mocowania, kotwienia platformy pozostają bez zmian.

Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ujazd

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Platforma, montowana na wewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania.
• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
• automatycznie otwierana,
• słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm
• sterowanie z platformy przyciskowe,
• blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot),
• podłoga antypoślizgowa,
• barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka.
Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji.
Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości urządzenia
- zgodności z dokumentacją projektową,
- zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.
Dane techniczne platformy przychodowej:
• udźwig - min. 225 kg
• moc - min. 0,5 kW
• prędkość podróżowania - min. 0,15 m/s
• zasilanie - 24 DC / 220V-230V ~50Hz
• szyna - mocowana do słupków przytwierdzonych do muru kotwami,
• wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego


Z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe jako rozwiązanie równoważne dla elementów konstrukcji platformy zaprojektowanych ze stali nierdzewnej dopuszcza się wykonanie elementów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo pod warunkiem zachowania właściwości i cech pozostałych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych na poziomie nie gorszym od założonych w rozwiązaniu podstawowym projektu. Sposób i rozwiązanie materiałowe mocowania, kotwienia platformy pozostają bez zmian.

Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

45313000-4

Nazwa kodu CPV

Instalowanie wind i ruchomych schodów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie robót nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

·         Załącznik nr 9 i 10 Dokumentacja

·         załącznik nr 8 Wykaz_robót

·         załącznik nr 7 Wzór_umowy

·         załącznik nr 6 Wykaz_osob

·         załącznik nr 5 oświadczenie o powiazaniach kapitałowych

·         Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

·         Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

·         załącznik nr 2 istotne_postanowienia

·         załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

·         Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

·         załącznik nr 1 Formularz_oferty

·         SIWZ

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z montażem platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 50 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty
4. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
5. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)
6. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 
7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
13. 2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 )

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena brutto 80%
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20%

1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
-80 wskaźnik stały
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco: 
Kierownik budowy 
Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych w ilości:
• 1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
• 2 przedsięwzięcia – 10 pkt.
• 3 przedsięwzięcia – 20 pkt.

Informację należy wskazać załączniku nr 1b, który należy złożyć wraz z ofertą.
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.
9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

9.4.6 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres

27-570 Ujazd

świętokrzyskie , opatowski

 


Załączone pliki:

Decyzja konserwator
(decyzja_konserwatora_1.pdf - 841.541 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:32:26 Redaktor: Janusz Wójcik
Decyzja warunki zabudowy
(decyzja_warunki_zabudowy_1.pdf - 4038.054 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:32:57 Redaktor: Janusz Wójcik
Decyzja starostwo
(Dezycja_Starostwo_1.pdf - 1772.617 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:33:28 Redaktor: Janusz Wójcik
ogłoszenie o zamówieniu
(ogloszenie_o_zamowieniu_1.docx - 23.109 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:34:05 Redaktor: Janusz Wójcik
Projekt budowlany platforma schodowa kompletny
(projekt_budowlany_platforma_schodowa_kompletny_1.pdf - 10127.58 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:37:38 Redaktor: Janusz Wójcik
Przedmiar robot
(przedmiar_robot_1.pdf - 377.077 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:38:17 Redaktor: Janusz Wójcik
SIWZ
(SIWZ_1.doc - 311.296 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:39:25 Redaktor: Janusz Wójcik
Specyfikacja techniczna wymagania ogolne
(specyfikacja_techniczna_wymagania_ogolne_1.pdf - 9216.507 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:40:11 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 9 i 10 Dokumentacja
(zalacznik_nr_ 9_i_10_Dokumentacja_1.docx - 12.544 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:40:52 Redaktor: Janusz Wójcik
Formularz nr 1 Formularz oferty
(zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_1.doc - 152.064 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:41:26 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 1a informacja o podwykonawcach
(zalacznik_nr_1a_informacja_o_podwykonawcach_1.doc - 83.968 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:42:08 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik 1b Wykaz osob do punktacji
(zalacznik_nr_1b_Wykaz_osob_do_punktacji_1.doc - 145.408 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:42:40 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 2 istotne postanowienia
(zalacznik_nr_2_istotne_postanowienia_1.doc - 137.216 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:43:15 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 3 oswiadczenie warunki udziału
(zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_1.docx - 83.73 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:43:56 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia
(zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_1.docx - 87.466 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:44:30 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 5 oswiadczenie o powiazaniach kapitalowych
(zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_powiazaniach_kapitalowych_1.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:45:21 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 6 Wykaz osob
(zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_1.doc - 143.36 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:45:58 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 7 Wzor umowy
(zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_1.docx - 115.849 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:46:43 Redaktor: Janusz Wójcik
Zalacznik nr 8 Wykaz robot
(zalacznik_nr_8_Wykaz_robot_1.doc - 140.8 KB) Data publikacji: 2018-07-05 23:47:07 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 486
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-07-05 23:25:50
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-07-05 23:48:50
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-07-05 23:48:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu