Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 24

Data publikacji:
2018-08-10 21:00:04

Przedmiot: Dostawa i montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych.

Treść przetargu:

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2018

Drukuj

Numer ogłoszenia

1130572

Edytuj

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do Prowadzącego postępowanie osobiście na adres: 
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S.K., ul. Warszawska 7, lok. 27A, 25-328 Kielce lub emailem na adres: przetargi@kancelariajiz.pl, z dopiskiem „Oferta dla Zamku Krzyżtopór”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@kancelariajiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alojzy Jakóbik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606-206-214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Platforma, montowana na zewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania.
Dane techniczne:
• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo, dopuszcza się również rozwiązania materiałowe mieszane.
• automatycznie składany i rozkładany podest platformy,
• automatycznie składane i rozkładane ramiona zabezpieczające
• słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm, fi 14
• sterowanie z platformy przyciskowe,
• blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot),
• podłoga antypoślizgowa,
• system przeciwzgnieceniowy w podłodze
• barierki i ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z podestu.
• rampy najazdowe – na dwóch lub trzech krawędziach podestu, w zależności od sposobu umiejscowienia przystanków
• udźwig – min 220kg
• zasilanie 220V-230 V ~50 Hz/ dopuszczalne 24 DC przy zachowaniu innych parametrów użytkowych
• prędkość podróżowania – min 0,11 m/s 
• moc silnika min 0,5 KW
• ilość przystanków – 2
• kasety przywołania – 2 szt. (radiowe)
• wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ujazd

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot zamówienia

rzedmiotem zamówienia jest :
Platforma, montowana na zewnątrz bryły obiektu w ciągu trasy zwiedzania.
Dane techniczne:
• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo, dopuszcza się również rozwiązania materiałowe mieszane.
• automatycznie składany i rozkładany podest platformy,
• automatycznie składane i rozkładane ramiona zabezpieczające
• słupki toru jezdnego i tor jezdny krzywoliniowy ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo, słupki toru jezdnego mocowane wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej długości min. 80cm, fi 14
• sterowanie z platformy przyciskowe,
• blokada kluczykowa oraz możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot),
• podłoga antypoślizgowa,
• system przeciwzgnieceniowy w podłodze
• barierki i ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z podestu.
• rampy najazdowe – na dwóch lub trzech krawędziach podestu, w zależności od sposobu umiejscowienia przystanków
• udźwig – min 220kg
• zasilanie 220V-230 V ~50 Hz/ dopuszczalne 24 DC przy zachowaniu innych parametrów użytkowych
• prędkość podróżowania – min 0,11 m/s 
• moc silnika min 0,5 KW
• ilość przystanków – 2
• kasety przywołania – 2 szt. (radiowe)
• wymiary platformy -min. 830x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez Zamawiającego

Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji.
Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości urządzenia
- zgodności z dokumentacją projektową,
- zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.

Z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe jako rozwiązanie równoważne dla elementów konstrukcji platformy zaprojektowanych ze stali nierdzewnej dopuszcza się wykonanie elementów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo pod warunkiem zachowania właściwości i cech pozostałych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych na poziomie nie gorszym od założonych w rozwiązaniu podstawowym projektu. Sposób i rozwiązanie materiałowe mocowania, kotwienia platformy pozostają bez zmian.

Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

45313000-4

Nazwa kodu CPV

Instalowanie wind i ruchomych schodów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki

·         SIWZ_1

·         zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_1

·         zalacznik_nr_ 9_i_10_Dokumentacja_1

·         zalacznik_nr_8_Wykaz_robot_1

·         zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_1

·         zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_1

·         zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_powiazaniach_kapitalowych_1

·         zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_1

·         zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_1

·         zalacznik_nr_2_istotne_postanowienia_1

·         zalacznik_nr_1b_Wykaz_osob_do_punktacji_1

·         zalacznik_nr_1a_informacja_o_podwykonawcach_1

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3

Wiedza i doświadczenie

a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z montażem platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 50 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty
4. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
5. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)
6. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 
7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
13. 2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 )

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie: 
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
-80 wskaźnik stały 80 % 80 pkt
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco: 
Kierownik budowy 
Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) przy montażu platformy schodowej lub windy dla niepełnosprawnych w ilości:
• 1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
• 2 przedsięwzięcia – 10 pkt.
• 3 przedsięwzięcia – 20 pkt.

Informację należy wskazać załączniku nr 1b, który należy złożyć wraz z ofertą.
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert. 20% 20 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres

27-570 Ujazd

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601133

NIP

8631664802

Tytuł projektu

Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe - jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich

Numer projektu

RPSW.04.04.00-26-0024/15-00

 


Załączone pliki:


(decyzja_konserwatora_2.pdf - 841.541 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:01:31 Redaktor: Janusz Wójcik

(decyzja_warunki_zabudowy_2.pdf - 4038.054 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:02:11 Redaktor: Janusz Wójcik

(Dezycja_Starostwo_2.pdf - 1772.617 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:02:45 Redaktor: Janusz Wójcik

(ogloszenie o zamowieniu_2.docx - 22.88 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:03:11 Redaktor: Janusz Wójcik

(projekt_budowlany_platforma_schodowa_kompletny_2.pdf - 10127.58 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:03:52 Redaktor: Janusz Wójcik

(przedmiar_robot_2.pdf - 377.077 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:04:39 Redaktor: Janusz Wójcik

(SIWZ_2.doc - 311.296 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:04:58 Redaktor: Janusz Wójcik

(specyfikacja_techniczna_wymagania_ogolne_2.pdf - 9216.507 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:05:41 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_ 9_i_10_Dokumentacja_2.docx - 12.544 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:06:14 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_2.doc - 153.088 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:06:27 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_1a_informacja_o_podwykonawcach_2.doc - 83.968 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:06:38 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_1b_Wykaz_osob_do_punktacji_2.doc - 145.408 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:06:51 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_2_istotne_postanowienia_2.doc - 137.728 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:07:06 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_2.docx - 83.814 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:07:15 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_2.docx - 86.972 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:07:25 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_powiazaniach_kapitalowych_2.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:07:36 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_6_Wykaz_osob_2.doc - 143.36 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:07:47 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_2.docx - 116.271 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:08:05 Redaktor: Janusz Wójcik

(zalacznik_nr_8_Wykaz_robot_2.doc - 140.8 KB) Data publikacji: 2018-08-10 21:08:18 Redaktor: Janusz Wójcik

(informacja dla wykonawcow nr 1.docx - 85.698 KB) Data publikacji: 2018-08-22 14:16:36 Redaktor: Janusz Wójcik

(informacja dla wykonawcow nr 2.docx - 86.045 KB) Data publikacji: 2018-08-24 10:53:15 Redaktor: Janusz Wójcik

(ogloszenie o zmianie ogloszenia.docx - 23.166 KB) Data publikacji: 2018-08-24 10:53:35 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 510
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-08-10 21:00:04
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-08-10 21:09:35
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-08-24 10:52:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu