Archiwalna wersja strony: RODO

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - RODO
Data archiwizowania: 2020-12-13 19:07:04
RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe reprezentowana przez Dyrektora, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Sylwester Cieśla Centrum Zabezpieczenia Informacji sp.z o.o.
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

·         uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych  i przeglądach artystycznych organizowanych przez Instytucję, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         wykonywania zawartych umów lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem takich umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·         zgodnym z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 poz. 194 ze zm.).

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

9)  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Załączone pliki:

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w IKZK w Ujeździe
(Regulamin_funkcjonowania_monitoringu_wizyjnego_w_IKZK_w_Ujezdzie_5-2019-2.pdf - 305.524 KB) Data publikacji: 2019-11-04 14:58:52 Redaktor: Elżbieta Charymska
Obowiązek informacyjny
(obowiazek_informacyjny_v2.pdf - 51.973 KB) Data publikacji: 2020-12-13 18:44:34 Redaktor: Elżbieta Charymska

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl