Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 4

Data publikacji:
2010-08-05 22:24:50

Przedmiot: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Treść przetargu:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe , Ujazd 73, 27-570 Ujazd, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8601133, faks 15 8601133.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyztopor.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2.Okres kredytowania do dnia - 30.06.2023r. 3.Uruchomienie kredytu w 4 transzach: do dnia 31.08.2010r. - 434.868,00 zł do dnia 31.12.2010r. - 909.000,00 zł do dnia 31.05.2011r. - 43.148,00 zł do dnia 31.12.2011r. - 612.984,00 zł 4.Karencja w spłacie kapitału do dnia - 31.07.2013r. 5.Spłata kapitału w 120 ratach miesięcznych: Pierwsza rata kapitałowa płatna do dnia 31.07.2013r. w wysokości 17.600,00 zł Druga rata kapitałowa płatna do dnia 31.08.2013r. w wysokości 19.824,00 zł Trzecia rata kapitałowa płatna do dnia 30.09.2013r. w wysokości 19.824,00 zł Czwarta rata kapitałowa płatna do dnia 31.10.2013r. w wysokości 19.824,00 zł Piąta rata kapitałowa płatna do dnia 30.11.2013r. w wysokości 19.824,00 zł Szósta rata kapitałowa płatna do dnia 31.12.2013r. w wysokości 19.824,00 zł Następne raty kapitałowe płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości 16.520,00 zł Ostatnia rata kapitałowa do dnia 30.06.2023r. w wysokości 16.520,00 zł 6.Spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od 31.08.2010r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda aby Bank dołączył dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Bank winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie realizacji przynajmniej dwóch usług o wartości równej lub wyższej niż 2.000.000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty, Załącznik nr 3 - Symulacja kosztów kredytu, Załacznik nr 7 - wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krzyztopor.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, pokój - SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 08:50, miejsce: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, pokój - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Opublikowano:  Numer ogłoszenia: 240238 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010


Załączone pliki:


(SIWZ_05_08_2010.doc - 515.072 KB) Data publikacji: 2010-08-05 22:26:37 Redaktor: Janusz Wójcik

(Ogloszenie_o_zamowieniu_05.08.2010.doc - 50.176 KB) Data publikacji: 2010-08-05 22:27:08 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_budzet_za_2010.zip - 269.382 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:21:25 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_27_S_do_30_czerwca_2010.zip - 3157.205 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:24:01 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_27_S_za_2008.zip - 3172.942 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:25:53 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_27_S_za_2009.zip - 3259.755 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:27:52 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_28_S_do_30_czerwca_2010.zip - 8044.734 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:32:20 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_28_S_za_2008.zip - 8094.927 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:36:45 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_28_S_za_2009.zip - 8281.775 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:41:19 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_N_na_koniec_II-kwartalu_2010.zip - 583.978 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:42:35 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_N_za_2008.zip - 485.229 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:43:02 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_N_za_2009.zip - 483.032 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:43:30 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_NDS_do_30_czerwca_2010.zip - 512.084 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:44:14 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_NDS_za_2008.zip - 477.008 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:44:43 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_NDS_za_2009.zip - 485.475 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:45:28 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_Z_na_koniec_II_kwartalu_2010.zip - 700.424 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:46:32 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_Z_za_2008.zip - 719.587 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:47:08 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_sprawozdanie_Z_za_2009.zip - 741.87 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:47:43 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala _RIO_42_2010.zip - 721.393 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:48:26 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala_RIO_24_2009.zip - 623.365 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:49:01 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala_RIO_115_2009.zip - 708.583 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:49:35 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala_RIO_116_2009.zip - 455.23 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:50:06 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala_RIO_117_2009.zip - 918.609 KB) Data publikacji: 2010-08-06 14:50:52 Redaktor: Janusz Wójcik

(jednolity_tekst_SIWZ_10_08_2010.doc - 515.584 KB) Data publikacji: 2010-08-10 21:34:08 Redaktor: Janusz Wójcik

(OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_10_08_2010.doc - 37.376 KB) Data publikacji: 2010-08-10 21:34:52 Redaktor: Janusz Wójcik

(jednolity_tekst_SIWZ_10_08_2010_a.doc - -0.101 KB) Data publikacji: 2010-08-11 21:31:03 Redaktor: Janusz Wójcik

(gmina_uchwala_RIO_117_2009_a.zip - -0.18 KB) Data publikacji: 2010-08-11 21:31:56 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2359
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2010-08-05 22:24:50
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2010-08-05 22:29:54
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2010-08-11 21:29:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu