Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:krzyztopor@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 28

Data publikacji:
2022-04-11 20:01:05

Przedmiot: Wykonanie prac konserwatorskich polegających na usunięciu dziko
porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe

Treść przetargu:

Uwaga. Adres e-mail w nagłówku zapytania został zmieniony.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac konserwatorskich polegających na usunięciu dziko porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w  Ujeździe

ZAMAWIAJĄCY:

 Nazwa i adres: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
                         Ujazd 73
                         27-570 Iwaniska
                         NIP 8631664802
                              Tel. 511453697
                              e-mail: krzyztopor@krzyztopor.org.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: http://krzyztopor.org.pl/


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia: prace konserwatorskie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie polegające na usunięciu dziko porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe, zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.515/1

Zadanie ma być realizowane poprzez:
 usunięcie bylin, mchów i małych drzew, krzewinek z gzymsów i korony murów za pomocą szpachelek, skalpeli oraz przy użyciu szczotek nylonowych,
usunięcie większych samosiejek drzew i krzewinek poprzez odcięcie przy korzeniu rośliny, a następnie wprowadzenie za pomocą strzykawki lub kroplówki materiału hydrofobowego, np. typu Funcosil SN impregnat silanowy firmy Remers – poprzez iniekcję w obrębie korzenia,
usunięciu z obiektu luźno zalegających nawarstwień organicznych i nieorganicznych za pomocą pędzli, miękkich szczotek oraz zabezpieczenie ewentualnych luźnych fragmentów,
zabezpieczenie miejsc szczególnie osłabionych, niestabilnych: w koronie muru, cegieł, ciosów kamiennych,
przemurowanie i uzupełnienie miejsc obluzowanych w trakcie wykonywanych  prac przy użyciu masy mineralnej,
wywiezienie usuniętej roślinności i uprzątnięcie terenu wokół zamku.
W miejscach gdzie występują obszerne kolonie mikroorganizmów jak: glony, porosty
 i mchy proponuje się użycie preparatu Remers, np. Adolit M lub AlkuteX BFA-Entferner przy użyciu miękkich pędzli lub wałka malarskiego, natomiast do spłukiwania- niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.
Należy ograniczyć użycie wody, w postaci pary wodnej pod ciśnieniem, stosowanej wyłącznie po uprzednim wykonaniu prób w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni zabytku. Dopuszcza się ograniczone użycie techniki strumieniowania mgławicowego, np. systemu Tezana lub Rotec.
Z prac na tym etapie zostaje wyłączone pomieszczenie nr 35, zlokalizowane na parterze (skrzydło zachodnie pałacu – pomieszczenie przyległe do nr 33 i 37 kaplicy). Prace związane z usunięciem dziko porosłej roślinności, w tym okazałego drzewa wrośniętego w część łuku ceglanego, wymagają znacznej ingerencji w substancję zabytkową i analizy konstrukcyjno-technicznej i zostaną podjęte w kolejnym etapie prac.
Przy realizacji prac konserwatorskich należy dostosować się do dokumentacji „Programu prac dotyczącego usunięcia dzikiej roślinności porastającej mury ruin zamku „Krzyżtopór
w Ujeździe” opracowanego przez mgr sztuki Panią Katarzynę Dziwińską - Lesińską – konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury, która szczegółowo określa przedmiot i zakres zamówienia zatwierdzony zgodnie z wydaną decyzją nr 7/A/22 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatury w Sandomierzu.
Należy mieć na względzie, że prace będą prowadzone na obiekcie zabytkowym czynnym turystycznie. Bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających oraz planowanych wyłączeń części obiektu, na których prowadzone będą prace.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:                              
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
Ocenie podlega cena brutto łącznie

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
                  C min.
        C=  ----------------  x 100 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt
                    C o         

gdzie:
C    -    ilość punktów oferty ocenianej
C min.    -    cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C o    -    cena oferty ocenianej

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 WARUNKI UDZIAŁU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zapytania ofertowego, w tym:
dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie przedmiotowymi pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zapytania ofertowego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, dla stanowiska kierownika prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich.
Niniejsza osoba musi, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.), posiadać następujące kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Wykonawca w celu dokonania przez Zleceniodawcę oceny spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym, złoży oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz następujące dokumenty:
wykaz osób (wzór formularza wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zapytania ofertowego,
 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji określonych w pkt 1.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać cenę oferowaną jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonywania zamówienia.
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 z Zamawiającym.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
     
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków).
Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
Do oferty należy dołączyć szczegółową kalkulację cenową z podaniem cen (netto i brutto) poszczególnych prac.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, podając uzasadnienie wyboru.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisani umowy.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

     Ofertę należy złożyć:
listownie za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Kancelarii Prawnej Jakóbik
 i Ziemba:
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
25-512 Kielce
drogą elektroniczną na adres e-mail:przetargi@kancelariajiz.pl
   
Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2022  r. do godz. 15.00 decyduje data wpłynięcia przesyłki.
 
TERMIN OTWARCIA OFERT   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kancelarii Prawnej Jakóbik i Ziemba:
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
25-512 Kielce
w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00.

OSOBA DO KONTAKTU W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE

Informacje w sprawach formalno-prawnych
Alojzy Jakóbik
Tel. 606206214

 Informacje w sprawie zapytania o przedmiot zamówienia
             Lidia Krakowiak
             tel. 668349435
             adres e-mail: krzyztopor@krzyztopor.org.pl     

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, kontakt do inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod@czi24.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129);  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania
z środków UE;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
*  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia  korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Program prac
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – wykaz osób
                                                                                                
                                                                                                               


Załączone pliki:

Zapytanie ofertowe na usunięcie dziko porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe
(zapytanie_wycinka_zieleni.pdf - 119.595 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:08:36 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 1 do oferty - Formularz ofertowy
(zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.pdf - 42.595 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:09:32 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 1 do oferty - Formularz ofertowy
(zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.docx - 15.421 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:09:46 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 2 do oferty - Program prac dotyczący usunięcia dzikiej roślinności porastającej mury ruiny zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe
(zalacznik_nr_2-program.pdf - 10075.851 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:13:32 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 4 do oferty - Wykaz osób
(zalacznik_nr_4-wykaz_osob.pdf - 57.313 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:17:07 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 4 do oferty - Wykaz osób
(zalacznik_nr_4-wykaz_osob.doc - 58.88 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:17:40 Redaktor: Elżbieta Charymska
Załącznik 3 do oferty - Wzór umowy
(zalacznik_nr_3-wzor_umowy.pdf - 559.328 KB) Data publikacji: 2022-04-12 17:16:54 Redaktor: Elżbieta Charymska
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 413
Wprowadził do systemu: Elżbieta Charymska, data: 2022-04-11 20:01:05
Opublikował: Elżbieta Charymska, data publikacji: 2022-04-11 20:18:11
Ostatnia zmiana: Elżbieta Charymska, data: 2022-04-12 17:16:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu